Gunslinger Girl
Новости Манга Галерея Музыка Информация Игры по GG Фишки Гостевая Форум


КОМАНДА СОЗДАТЕЛЕЙDirector

Scenario

 

 

 

Script

Storyboard

 

 

 

 

 

Music

Original Manga

Character Design

Art director

Animation director

 

 

 

 

 

 

Director of Photography

Color design

Executive producer

Planning

 

 

 

Producer

 

 

 

Series Story Editor

Sound Effects

Sound Production

Theme Song Performance

Unit Director

 

 

 

 

 

 

 

Morio Asaka

Junji Takegami

Kazuyuki Fudeyasu

Keiko Ueno

Kurasumi Sunayama

Junji Takegami

Hiroyuki Aoyama

Kazuhiro Kozawa

Masayuki Kojima

Morio Asaka

Shinji Satoh

Sunao Katafuchi

Toshihiko Sahashi

Yu Aida

Hisashi Abe

Hisashi Ikeda

Fumie Muroi

Hajime Matsuzaki

Kazuo Watabe

Kumi Ishii

Kunio Katsuki

Yasuhide Maruyama

Yoshiko Imazato

Takahiro Miyada

Yuriko Kadomoto

Haruki Nakayama

Masao Maruyama

Tatsuo Sato

Yoshiaki Matsumoto

Yoshiro Kataoka

Kazuya Watanabe

Mori Ooi

Satoshi Yoshimoto

Takatoshi Hamano

Junji Takegami

Mutsuhiro Nishimura

Takuya Hiramitsu

The Delgados (OP)

Akira Iwanaga

Kazuhiro Kozawa

Kenichi Kawamura

Koji Aridomi

Masahiko Ooda

Masahiko Yoda

Michita Shiroishi

Ryosuke Nakamura